बेलबारी नगरपालिकाको बार्षिक नगर बिकास योजना नीति तथा कार्यक्रम २०७४/७५ सार्बजनीकी कार्यक्रम - प्रमुव अतिथी माननीय राज्य मन्त्री श्रीप्रसाद जगेबु