FAQs Complain Problems

News

आन्तरिक आय असुली सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । SQ 01-10 मिति २०८१।०३।०६

सि.नं.

विवरण

ठेक्का नं.

न्युनतम अंक (भ्याट सहित )

फारम दस्तुर

ठेक्काको प्रकार

किर्तिमान भाउन्ने आमतोला सडक स्थानीय पुर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क असुली

BM/S/SQ-01-2081/82

१५,००,०००/-

१०००/-

शिलवन्दी दरभाउपत्र

बेलबारी १ मा लाग्ने सोमबारे, वडा नं. २ मा लाग्ने शुक्रबारे र बुधबारे हाटकर संकलन

BM/S/SQ-02-2081/82

८,००,०००/-

 

१०००/-

शिलवन्दी दरभाउपत्र

कसेनी बजार वडा नं. ५ र सोमबारे बजार वडा नं. ६ हाटकर संकलन

BM/S/SQ-03-2081/82

१,२५,०००/-

१०००/-

शिलवन्दी दरभाउपत्र

बाहुनी बजार वडा नं. ७ हाटकर संकलन

BM/S/SQ-04-2081/82

१,५१,०००/-

१०००/-

शिलवन्दी दरभाउपत्र

डाँगिहाट बजार वडा नं. ९ हाटकर संकलन

BM/S/SQ-05-2081/82

१,२५,०००/-

१०००/-

शिलवन्दी दरभाउपत्र

लक्ष्मीमार्ग बजार वडा नं. ११ हाटकर संकलन

BM/S/SQ-06-2081/82

१,१७,०००/-

१०००/-

शिलवन्दी दरभाउपत्र

बेलबारी कसेनी सडक वडा नं. ५, लक्ष्मीमार्ग सोह्रभाग सडक वडा नं. ६ र भाउन्ने आम्तोला सडक वडा नं. ७ जोड्ने मूल नहर सडक स्थानीय पुर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क असुली

BM/S/SQ-07-2081/82

५,००,०००/-

१०००/-

शिलवन्दी दरभाउपत्र

रत्नमार्ग/शिसौली मार्ग/गुम्बा मार्ग स्थानीय पुर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क असुली

BM/S/SQ-08-2081/82

४,००,०००/-
१०००/-

शिलवन्दी दरभाउपत्र

कवाडी शुल्क असुली

BM//S/SQ-09-2081/82

१,५०,०००/-

१०००/-

शिलवन्दी दरभाउपत्र

१०

पार्किङ शुल्क असुली (मालपोत र नापी)

BM/S/SQ-10-2081/82

३,००,०००/-

१०००/-

शिलवन्दी दरभाउपत्र