FAQs Complain Problems

News

फारमहरु

                                       

वडागत वार्षिक कार्ययोजना तथा प्रगति पेश गर्ने ढाचाँ                        शाखागत वार्षिक कार्ययोजना तथा प्रगति पेश गर्ने ढाचाँ

दरखास्त फारम                                                                        कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारम

कार्यसम्पादनमा आधारित मुल्यांकन फारम ।                                  विदाको फारम ।   

सम्पति विवरण फारम।   .                                                          गरिबसँग नगरपालिका कार्यक्रमका लागि व्यवसायिक योजना आवेदन फाराम

परिचयपत्रका लागि नमुना निवेदन                                                विद्युतीय रिक्सा दर्ता निवेदन ढाँचा.

जग्गा छुटयाउने मुचुल्का

घर बाहाल कर सम्झौता नमुना

कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्ने फर्म्याट