FAQs Complain Problems

फारमहरु

                                       

वडागत वार्षिक कार्ययोजना तथा प्रगति पेश गर्ने ढाचाँ                        शाखागत वार्षिक कार्ययोजना तथा प्रगति पेश गर्ने ढाचाँ

दरखास्त फारम                                                                        कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारम

कार्यसम्पादनमा आधारित मुल्यांकन फारम ।                                  विदाको फारम ।   

सम्पति विवरण फारम।   .                                                          गरिबसँग नगरपालिका कार्यक्रमका लागि व्यवसायिक योजना आवेदन फाराम

परिचयपत्रका लागि नमुना निवेदन                                                विद्युतीय रिक्सा दर्ता निवेदन ढाँचा.

VERSP-MIS SYSTEM REGISTRATION FORM                  परिचयपत्रका लागि नमुना निवेदन

जग्गा छुटयाउने मुचुल्का

घर बाहाल कर सम्झौता नमुना

कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्ने फर्म्याट