FAQs Complain Problems

समाचार

बेलबारी नगरपालिकाको राजपत्र ।

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

क्रस कानुन/ नियम/ कार्यविधिको नाम प्रमाणिकरण मिति कैफियत
नगरपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४ २०७४।०६।३१ View
नगरपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ २०७४।०६।३१ View
नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि कानुन  २०७४ २०७४।०६।३१ View
पदाधिकारीहरुको आचारस‌हिता २०७४ २०७४।०६।३१ View
प्रमाणिकरण नियमवाली २०७४ २०७४।०६।३१ View
बेलबारी नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४ २०७४।०६।३१ View
नगर कार्यपालिका बैठक सन्चालन कार्यविधि २०७४ २०७४।०७।०१ View
खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि २०७४ २०७४।०९।०२ View
मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि २०७४ २०७४।०९।०२ View
१० विपद् जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ २०७४।०९।०२ View
११ विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७४ २०७४।०९।०२ View
१२ टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि २०७४ २०७४।१०।०२ View
१३ बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ २०७४।१०।०२ View
१४ सामुदायिक विकास अभियान संचालन कार्यविधि २०७४ २०७४।१०।०२ View
१५ निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ २०७५।०२।०३ View
१६ प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।०३।१० View
१७ सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ २०७५।०३।०६ View
१८ बेलबारी  नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५ २०७५।०३।२९ View
१९ बेलवारी नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधी ऐन २०७५ २०७५।०३।३१ View
२० बेलवारी नगपालिका सहकारी ऐन २०७५ २०७५।०३।३१ View
२१ अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ २०७५।०९।१८ View
२२ कृषक समुह गठन तथा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ २०७५।०९।१८ View
२३ श्रमिकहरुको सेवासुरक्षा र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्याविधि २०७५ २०७५।०९।१८ View
२४ बेलबारी नगरपालिका नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ २०७५।११।१४ View
२५ बेलबारी नगरपालिकाको पूर्वाधार तथा सेवा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ २०७५।११।३० View
२६ गरिबीसँग नगरपालिका कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७५ फाइनल २०७६।०१।०३ View
२७ आर्थिक विधेयक २०७६ २०७७।०३।२० View
२८ बालमैत्री शासन र बाल अधिकार स‌रक्षण ऐन २०७६ २०७६।०३।२० View
२९ शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ २०७६।०३।२० View
३० संस्था दर्ता ऐन २०७६ २०७६।०३।२० View
३१ विनियोजन विधेयक २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ २०७६।०४।०३ View
३२ विनियोजन विधेयक २०७६ २०७६।०४।०३ View
३३ कृषक समुह गठन संचालन कार्यविधि २०७५ प्रथम संशोधन २०७७।०७।२८ View
३४ गरिबसँग नगरपालिका कार्यक्रम संचालन कार्यविधि संशोधित, २०७७ २०७७।०७।२१ View
३५ आधारभूत गरिब परिवार खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि २०७७ २०७७।०७।२१ View
३६ नगर प्रहरी संचालन कार्यविधि २०७५ प्रथम संशोधन २०७७।०७।२१ View
३७ यूवा लक्षित समुह स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७७ २०७७।०७।२१ View
३८ योजना कार्यान्वयन अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि २०७७ २०७७।०७।२१ View
३९ वोयर बाख्रा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ २०७७।०७।२१ View
४० वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ २०७७।१२।१० View
४१ सौर्य उर्जा प्रबर्द्धन ऐन २०७७ २०७७।१२।१० View
४२ वस्ती विकास तथा जग्गा प्लटिङ्ग व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ २०७७।१२।१० View
४३ लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको कार्यसम्पादन कार्यविधि २०७७ २०७७।१२।१० View
४४ आर्थिक ऐन २०७८ २०७८।०४।०१ View
४५ विनियोजन ऐन २०७८ २०७८।०४।०१ View
४६ विनियोजन ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७८ २०७८।०४।०१ View
४७ कोभिड-१९ बाट मृत्यु भएका परिवारको लागि सहयोग वितरण २०७८/०६/१८ View
४८ दुःखमा नगरपालिका कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८/०६/१८ View
४९ बालबालिकासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८/०६/१८ View
५० केही ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७८ २०७८/०७/२२ View
५१ स्थानिय तह कर्मचारीको समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८ २०७८/०७/२२ View
५२ बेलबारी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७८ २०७८/०७/२२ View
५३ बेलबारी नगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७८ २०७८/०९/१५ View
५४ बेलबारी नगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०७८ -पहिलो संशोधन २०७८/०९/१८ View
५५ नगर अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०७८ २०७८/१२/१७ View
५६ बेलबारी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७९ २०७९/०३/२८ View
५७ बेलबारी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७९ २०७९/०३/२८ View
५८ बेलबारी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन,२०७९ २०७९/०३/२८ View
५९ दुःखमा नगरपालिका कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७८ (पहिलो संसोधन) २०७९/०४/१७ View
६० जनता उपचार साहयता कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ २०७९/०४/१७ View
६१ उपमेयरसँग मातृशिशु कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ २०७९/०४/१७ View
६२ यूवा उद्यमशिलता तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ २०७९/०४/१७ View
६३ विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९ २०७९/०४/१७ View
६४ विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन, व्यस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ २०७९/०४/१७ View
६५ विषयगत समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९ २०७९/०४/१७ View
६६ संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७९ २०७९/०४/१७ View
६७ नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि , २०७९ २०७९/०४/१७ View
६८ सेवा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ २०७९/०४/१७ View
६९ बेलबारी नगरपालिकाको केही नियम र कार्यविधि संशोधन, २०७९ २०७९/०४/१७ View
७० बेलबारी नगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०७८ -दोश्रो संशोधन २०७९/०५/१३ View
७१ सर्पदंश उपचार सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७९ २०७९/०६/०४ View
७२ नगर बस सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७९. २०७९/०६/०४ View
७३ टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि २०७९ २०७९/०६/०४ View
७४ राजपत्र ४-५ बेलबारी नगरपालिका  संसोधित ऐनहरु  २०७९ २०७९/१०/२२ View
७५ राजपत्र ६-८ बेलबारी नगरपालिका  संसोधित ऐनहरु  २०७९ २०७९/१०/२२ View  
७६ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन,२०७९ २०७९/१०/२२ View  
७७ भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ २०७९/११/१३ View  
७८ सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ २०७९/११/१३ View  
७९ कृषि तथा पशुपंछीपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धी २०७९ २०७९/११/१३ View  
८० जलश्रोत उपयोग तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७९ २०७९/११/१३ View  
८१ स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन ऐन, २०७९ २०७९/११/१३ View  
८२ बेलबारी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७९ २०७९/११/१३ View  
८३ बेलबारी नगरपालिका जलश्रोत उपयोग नियमावली २०७९ २०७९/१२/०७ View  
८४ बेलबारी नगरपालिका कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७९ २०७९/१२/०७ View  
८४ बजार अनुगमन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० २०८०/०३/०९ View  
८५ घरजग्गा बहाल कर व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि २०८० २०८०/०३/०९ View  
८६ व्यवसाय संचालन तथा नियमन कार्यविधि २०८० २०८०/०३/०९ View  
८७ स्थानीय तहका कर्मचारीको तह बृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि २०८० २०८०/०३/०९ View  
८८ बेलबारी नगरपालिका आर्थिक ऐन २०८० २०८०/०३/१५ View  
८९ टोल विकास संस्था कार्यविधि २०७९ तेश्रो संशोधन २०८० २०८०/०३/१५ View  
९० आवास क्षेत्र विकास जग्गा प्लानिङ्ग हाउजिङ्ग व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० पहिलो संसोधन २०८० २०८०/०३/१५ View  
९१ स्थानीय सञ्चार माध्यम प्रवर्द्धन मापदण्ड २०८० २०८०/०५/२९ View  
९२ बगर खेती कार्यविधि २०८० २०८०/१०/१० View  
९३ छात्रावृत्ती व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०८० २०८०/११/१४ View  
९४ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि २०८० २०८०/११/१४ View  
९५ कर्मचारी कल्याणकोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० २०८०/११/१६ View  
९६ स्थानीय सेवाका कर्मचारीको तहवृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि - २०८१ २०८१/०२/२२ View