FAQs Complain Problems

समाचार

बेतना

Read More

बेलबारी

Read More

रमिते सामुदायि पर्यटकीय क्षेत्र

Read More

सृजना पार्क

Read More

सूचना तथा समाचार

Pages

जनप्रतिनिधि

दिल प्रसाद राई
नगर प्रमुख
dpthule246@gmail.com
021-434213, 9852046509
नितु थापा कोइराला
उप– प्रमुख
neetu.thapakoirala@gmail.com
021-434920, Mob.9852034135
टेक बहादुर राई
प्रवक्ता / वडाध्यक्ष
raitekbahadur32@gmail.com
9852029099

कर्मचारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना तथा सामान्य प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- तोकिए बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
  • सम्बन्धित वडाबाट जारी भएको घटना प्रमाणपत्र
  • निवेदन
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना तथा सामान्य प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु. ३०००।
आवश्यक कागजातहरुः-

१.उद्योग वा कम्पनी कार्यालयबाट नाम परिवर्तन भएको प्रमाण

२.सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र

३.प्रोपाइटरको निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना तथा सामान्य प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु. ४०००।
आवश्यक कागजातहरुः-

१.उद्योग वा कम्पनी कार्यालयबाट नामसारी/ठाउँसारी भएको प्रमाण

२.सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र

३.प्रोपाईटरबाट बक्री गरेको प्रमाण

४.करचुक्ताको प्रमाण पत्र

५.लिनेदिने दुवैको संयूक्त निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना तथा सामान्य प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु.१०००।
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र प्रतिलिपि सम्बन्धी निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना तथा सामान्य प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- म्याद भित्र रु. ५०००। म्याद नाघे थप रु.५०००।
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ को अनुसूची १ बमोजिमको निवेदन

२.अनुसूची ४ बमोजिमको पासवुक विवरण 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- अनुसूची ५को प्रक्रिया पुरा भएपछि
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना तथा सामान्य प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु.१००००।
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ को अनुसूची १ बमोजिमको निवेदन

२.निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ को अनुसूची ५ बमोजिमको योग्यता पुरा भएको कागजात

३.स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन

४.नगर कार्यपालिकाको वैठकको निर्णय

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- उजुरीको प्रकृति अनुसार बढीमा ३ महिना ।
जिम्मेवार अधिकारीः- कानुन तथा विधायन उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- जग्गाको हकमा निवेदन रु. २00। अन्य निवेदन रु. १५०।
आवश्यक कागजातहरुः-

१.न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १०(२) बमोजिमको निवेदन

२.नागरिकताको फोटोकपी

३.जग्गाको हकमा जग्गाको नक्शा

४.खानलाउन वा शिक्षा नदिएको हकमा विवाह र जन्मदर्ताको प्रतिलिपि

५.उजुरीलाई पुष्टि गर्ने अन्य आवश्यक कागजातहरु ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- आयूर्वेद औषधालय
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.विरामी सेवा लिन आएमा

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- आयूर्वेद औषधालय
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.विरामी सेवा लिन आएमा

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- आयूर्वेद औषधालय
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.विरामी सेवा लिन आएमा

Pages