FAQs Complain Problems

समाचार

बेतना

Read More

बेलबारी

Read More

रमिते सामुदायि पर्यटकीय क्षेत्र

Read More

सृजना पार्क

Read More

सूचना तथा समाचार

Pages

जनप्रतिनिधि

दिल प्रसाद राई
नगर प्रमुख
dpthule246@gmail.com
021-434213, 9852046509
नितु थापा कोइराला
उप– प्रमुख
neetu.thapakoirala@gmail.com
021-434920, Mob.9852034135
टेक बहादुर राई
प्रवक्ता / वडाध्यक्ष
raitekbahadur32@gmail.com
9852029099

कर्मचारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- ५ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- स्वास्थ्य उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- तोकिए बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

क) संञ्चालकको व्यक्तिगत विवरण

(ख) प्रयोगशाला संचालन गर्ने स्थान

(ग) शैक्षिक प्रमाण पत्र

(घ) नागरिकता

(ङ) घरभाडा सम्झौता पत्र

(च) ल्याबमा उपलब्ध हुने परिक्षणको प्रकार

(छ) ल्याबमा प्रयोगहुने न्यूनतम औजार उपकरण को विवरण (ज) वडा कार्यालयको सिफारिस 

(झ) नागरिकताको प्रतिलिपि

(ञ) निवेदन।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- ५ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- स्वास्थ्य उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- तोकिए बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

(क) संचालकको व्यक्तिगत विवरण

(ख) शैक्षिक प्रमाण पत्र

(ग) नागरिकताको प्रतिलिपि

(घ) घरभाडा सम्झौता पत्र

(ङ) हालको बसोबास ठेगाना प्रमाणित भएको कागजात

(च) वडा कार्यालयको सिफारिस

(छ) निवेदन ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- ५ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- स्वास्थ्य उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- तोकिए बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

(क) संञ्चालकको व्यक्तिगत विवरण

(ख) औषधी व्यवसायमा DDA मा दर्ता

(ग) नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता

(घ) घरभाडा सम्झौता पत्र

(ङ) ‌बिक्री बितरण गर्ने औषधिका प्रकार

(च) वडा कार्यालयको सिफारिस

(छ)  निवेदन ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्वास्थ्य उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. अस्पताल वा डाक्टरबाट रोग प्रमाणित कागजात

२. वडा कार्यालयको बिपन्न सिफारिस पत्र

३. बैक खाता नं. वा चेकको फोटोकपी 

४. नागरिकताको प्रतिलिपी

५. नागरिकता अन्य प्रदेशको भए बसाई सराई दर्ताको प्रतिलिपी

६. व्यक्तिगत पा.नं को प्रतिलिपी

७.स्वास्थ्य बिमा भए नभएको कागजात

८. एकलाख बराबरको ‍औषधि उपचारको बिल भर्पाई सक्कलै

९. अनुसुचि ३ र ५ प्रमाणित प्रति

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- त्रैमासिक रुपमा
जिम्मेवार अधिकारीः- स्वास्थ्य उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. अस्पताल वा डाक्टरबाट रोग प्रमाणित कागजात

2. अस्पताल वा डाक्टरबाट रोग प्रमाणित भएको अनुसूची १

3. वडा कार्यालयबाट प्रमाणित अनुसूची -२

4. वडा कार्यालयको बिपन्न सिफारिस पत्र

5. बैक खाता नं. वा चेकको फोटोकपी 

6. नागरिकताको प्रतिलिपी

7. नागरिकता अन्य पालिकाको भए भए बसाई सराई दर्ताको प्रतिलिपी ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्वास्थ्य उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. अस्पताल वा डाक्टरबाट रोग प्रमाणित  कागजात

२. वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र

३. बैक खाता नं. वा चेकको फोटोकपी 

४. नागरिकताको प्रतिलिपी

५. नागरिकता अन्य जिल्लाको भए बसाई सराई वा विवाह दर्ताको प्रतिलिपी

६. अन्य  तोकएको बाहेक अन्य रोगहरुको लागि  सक्कल बिल भर्पाई

७. निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्वास्थ्य उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.रोग प्रमाणित कागजात

२. वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र

३. अनुसूची २ प्रमाणित प्रति

४. नागरिकताको प्रतिलिपी

५. अस्पतालको सिफारिस पत्र

६. निवेदन

 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तोकेको दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि विकास उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.आवश्यकता अनुसार माग निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि विकास उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निवेदन, वडा कार्यालयको सिफारिस,

२.नागरिकताको प्रतिलिपि,

३.जग्गाधनी पूर्जाको प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि विकास उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१.समूह, समितिको निर्णय र निवेदन

२.जग्गाधनी पूर्जाको प्रतिलिपि

३. नागरिकताको प्रतिलिपि

Pages