FAQs Complain Problems

समाचार

बेतना

Read More

बेलबारी

Read More

रमिते सामुदायि पर्यटकीय क्षेत्र

Read More

सृजना पार्क

Read More

सूचना तथा समाचार

Pages

जनप्रतिनिधि

दिल प्रसाद राई
नगर प्रमुख
dpthule246@gmail.com
021-434213, 9852046509
नितु थापा कोइराला
उप– प्रमुख
neetu.thapakoirala@gmail.com
021-434920, Mob.9852034135
टेक बहादुर राई
प्रवक्ता / वडाध्यक्ष
raitekbahadur32@gmail.com
9852029099

कर्मचारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- फाल्गुन मसान्त
जिम्मेवार अधिकारीः- शिक्षा,युवा तथा खेलकुद उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु.१०००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.शाखाले तोकेको ढाँचामा विवरण र कागजपत्र वार्षिक रुपमा फागुन मसान्त भित्र पेश गर्ने

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- पौष मसान्त
जिम्मेवार अधिकारीः- शिक्षा,युवा तथा खेलकुद उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.शिक्षा ऐनको अनुसूची ७ बमोजिमको ढाचाँमा निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- पौष मसान्त
जिम्मेवार अधिकारीः- शिक्षा,युवा तथा खेलकुद उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.सम्बन्धित वडा समितिको सिफारिस

२.शैक्षिक सत्र सुरु गर्नु भन्दा तिन महिना अगाडी शिक्षा ऐनको अनुसूची ४ ढाचाँमा निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- पौष मसान्त
जिम्मेवार अधिकारीः- शिक्षा,युवा तथा खेलकुद उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- १.सम्बन्धित वडा समितिको सिफारिस २. शैक्षिक सत्र सुरु गर्नु भन्दा तीन महिना भित्र शिक्षा ऐनको अनुसूची ४ बमोजिमको ढाचाँको निवेदन
आवश्यक कागजातहरुः-

१.सम्बन्धित वडा समितिको सिफारिस

२. शैक्षिक सत्र सुरु गर्नु भन्दा तीन महिना भित्र शिक्षा ऐनको अनुसूची ४ बमोजिमको ढाचाँको निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १५ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन तथा भूमि व्यवस्थापन उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- १५ दिन
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन

२.जग्गा धनिपूर्जाको प्रतिलिपि

३.नागरिकताको प्रतिलिपि

४. तिरो तिरेको रसिद

५.जग्गाको सक्कल नक्सा

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- पौष मसान्त
जिम्मेवार अधिकारीः- शिक्षा,युवा तथा खेलकुद उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- संस्थागत विद्यालय खोल्न वा कक्षा थप गर्नका लागि आधारभुत तहका लागि रु ३००० र माध्यामिक तहका लागि रु ५०००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.सम्बन्धित वडा समितिको सिफारिस

२.शैक्षिक सत्र सुरु गर्नु भन्दा तीन महिना अगाडि शिक्षा ऐनको अनुसूची १ र २ बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गर्ने ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन तथा भूमि व्यवस्थापन उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१.CEPPEC-Nepal को सिफारिस

२.नागरिकताको प्रतिलिपी

३.रगतजाँचको रिपोर्ट

४.श्रमिकको २ प्रति फोटो

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन तथा भूमि व्यवस्थापन उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निवेदन

२. जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

३.नागरिकता

४.तिरो तिरेको रसिद

५.जग्गाको सक्कल नक्शा

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १५ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन तथा भूमि व्यवस्थापन उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निबेदन

२.जग्गाधनी पुर्जाको फोटोकपी

३.नागरिकताको फोटोकपी

४.मालपोत तिरेको रसिद

५.जग्गाको सक्कल नक्शा

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- २ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन तथा भूमि व्यवस्थापन उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन

२.जग्गाधनी पुर्जाको फोटोकपी

३.नागरिकताको फोटोकपी

४.मालपोत तिरेको रसिद

५.जग्गाको सक्कल नक्शा

६. संसोधित नक्साको प्रति

Pages