FAQs Complain Problems

समाचार

बेतना

Read More

बेलबारी

Read More

रमिते सामुदायि पर्यटकीय क्षेत्र

Read More

सृजना पार्क

Read More

सूचना तथा समाचार

Pages

जनप्रतिनिधि

दिल प्रसाद राई
नगर प्रमुख
dpthule246@gmail.com
021-434213, 9852046509
नितु थापा कोइराला
उप– प्रमुख
neetu.thapakoirala@gmail.com
021-434920, Mob.9852034135
टेक बहादुर राई
प्रवक्ता / वडाध्यक्ष
raitekbahadur32@gmail.com
9852029099

कर्मचारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- २ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन तथा भूमि व्यवस्थापन उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निवेदन

२.घरधनीको फोटो ३ प्रति

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- २ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन तथा भूमि व्यवस्थापन उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१.जग्गाधनी पुर्जाको फोटोकपी

२.नागरिकताको फोटोकपी

३.मालपोत तिरेको रसिद

४.घरधनीको फोटो ३ प्रति

५.जग्गा राजीनामा लिखतको फोटोकपी १

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन तथा भूमि व्यवस्थापन उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

१.बनेको संरचनाको फोटो ,घर धनीको फोटो ३ प्रति

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- ७ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन तथा भूमि व्यवस्थापन उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन

२.जग्गाधनी पुर्जाको फोटोकपी

३.नागरिकताको फोटोकपी

४.मालपोत तिरेको रसिद

५.जग्गाको सक्कल नक्शा  

६.संरचना निर्मार्णको नक्शा

(घरनक्सा शाखाको सम्बन्धित कर्मचारीबाट चेकजाँच गर्ने।)

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- ...
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन तथा भूमि व्यवस्थापन उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- ....
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन

२.जग्गा धनीपुर्जाको फोटोकपी

३.नागरिकताको फोटोकपी

४.मालपोत तिरेको रसिद

५.जग्गाको सक्कल नक्शा  

६. संरचना निर्माणको नक्शा

(परामर्शदाताबाट प्रक्रिया पुरा सम्पूर्ण कागजात online मार्फत पेश गर्ने ।)

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना अनुगमन तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन उप- शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. सम्झौताको प्रतिलिपि सहित बैकका लागी आवश्यक कागजात सहितको निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना अनुगमन तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.सम्झौताको प्रतिलिपि

२.कार्य सम्पन्न भएको सम्बन्धित वडा अनुगमन समिति सिफारिस

३.कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन फोटो सहित

४.आवश्यक विल भर्पाई

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना अनुगमन तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन उप- शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.सघं/संस्था/कम्पनीको हकमा नवीकरण भएको प्रमाणपत्र

२.कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि

३.कार्यालयमा सूचीकृत गर्ने निवेदन।

४.परियोजना प्रस्ताव सहितको निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रकृया बमोजिम
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित शाखाको शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित शाखाको शाखा प्रमुख
सेवा शुल्कः- तोकिए बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१.योजना संचालनको सम्झौता पत्र

२.फर्म/ कम्पनीको माग निवेदन

३.कार्य सम्पादन प्ररतिवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्राविधिक विल सहित सम्पुर्ण आवश्यक कागजात प्राप्त भएको मितिले सकेसम्म सोहि दिन नभए भोलिपल्ट निकाशा टिप्पणी तयार
जिम्मेवार अधिकारीः- सडक तथा पूर्वाधार विकास उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.टोल विकास संस्था बैठकबाट कार्य सम्पन्न भइ अन्तिम भुक्तानी मागको लागी भएको निर्णयको प्रतिलिपी र निवेदन

२.वडा अनुगमन समितिको बैठकबाट कार्य सम्पन्न भएको भनी गरिएको निर्णयको प्रतिलिपी

३.कार्यसम्पन्न भइ वडाध्यक्षबाट प्रमाणित गरिएको सार्वजनिक परिक्षण फारम

४.वडा अनुगमन समितिका पदाधिकारीबाट अनुगमन गरिएको प्रतिवेदन

५.अन्तिम निकाशा रकम भूक्तानीका लागी सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र

६.टोल विकास संस्था र नगरपालिका विच योजना सञ्चालनका लागि भएको सम्झौताको प्रतिलिपी

७.सम्बन्धित टोल विकास संस्थाबाट प्रमाणित रसिद, विल,भरपाई

८.सम्बन्धित टोल विकास समितिको तर्फबाट अन्तिम रकम निकाशा माग निवेदन

९.योजना सम्पन्न भएको स्थानको एक प्रति फोटो र योजना सम्बन्धी सूचना पाटीको स्थलगत फोटो

१०.फाइनल प्राविधिक विलको विवरण  

१२. अन्तिम रकम भुक्तानी गर्दा समितिको पेश्की/ रनिङ विलको रकम कट्टा गरि निकाशा दिइनेछ ।

Pages